นายอภิญญา  สุจริตตานันท์
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางระพีวรรณ  รัตนบริหาร

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย

 


 

469211
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
213
759
1594
462924
972
20414
469211

Your IP: 192.168.2.69
2021-03-02 06:08

ประกาศค่าจ้างขั้นต่ำ ฉบับที่ 10

Post by sukhothai
on 22 เมษายน 2563
ฮิต: 104

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่่า (ฉบับที่ ๑๐)

             ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง ที่ลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นตามที่กฎหมายก่าหนด เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และ มีมติเห็นชอบให้ก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าเพื่อใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคน อาศัยอ่านาจตามความในมาตรา ๗๙ (๓) และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการค่าจ้าง จึงออกประกาศไว้

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Prakadwage10-6Jan2020.pdf)Prakadwage10-6Jan2020.pdf 389 kB